Επίσημες Θέσεις του Σωματείου

Σκοποί του Σωματείου είναι:

  • Η διατήρηση και περαιτέρω σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, η διοργάνωση κοινωνικών, ψυχαγωγικών και συναδελφικών εκδηλώσεων, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής υποστήριξης προς τα μέλη του, η ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, η κοινωνική προσφορά της πείρας και των γνώσεων των μελών του, η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των πρώην και των εν ενεργεία υπαλλήλων.
  • Η συμμετοχή στη μελέτη των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται από την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε αυτά.
  • Η διατήρηση στενής επαφής με τους κοινοτικούς μηχανισμούς και η όσο το δυνατόν ευρύτερη αντιπροσώπευση των συμφερόντων των πρώην υπαλλήλων και, αν χρειαστεί, η υπεράσπισή των σε αυτούς.
  • Η αντιπροσώπευση των συμφερόντων των πρώην υπαλλήλων στις εθνικές αρχές και, αν χρειαστεί, η υποστήριξή των σε διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς.
  • Η επιδίωξη συνεργασίας με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και με νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διατήρηση / σύσφιγξη επαφών αλλά και η δημιουργία νέων επαφών με άλλους οργανισμούς οι οποίοι σε διεθνές, κοινοτικό η εθνικό επίπεδο, επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
  • Η διάθεση της εμπειρίας του Σωματείου στα ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο της προετοιμασίας συνταξιοδότησης.